Kommunestyret i Enebakk kommune vedtok i møte 26.10.2020, i politisk sak 71/20, detaljreguleringsplan nr. 470 – Svenskerud 1, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre boligutbygging i nedre del av Svenskerudveien, Ytre Enebakk. Planen grenser til tidligere vedtatt detaljreguleringsplan 452 for Svenskerudtoppen, hvor det også er lagt til rette for videre boligutbygging.

Plandokumenter og møteprotokoll med saksframlegg ligger vedlagt.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Eventuelle klager må begrunnes. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2018/2391, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.