Saken er behandlet etter delegert myndighet fra kommunestyret. Det underrettes med dette om at det er fattet følgende

VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd, vedtar Enebakk kommune endring av detaljreguleringsplan nr. 443B – Ny gang- og sykkelveg og kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona.

 

Myndigheten til å fatte vedtak i saken ble delegert fra utvalg til teknikk og utvikling til rådmannen i politisk sak 45/20, for å kunne sikre raskest mulig behandling og vedtak av saken og for å legge til rette for raskest mulig oppstart av tiltaket.

Forslag til endring av reguleringsplanen ble varslet 9.12.20, med frist 15.01.21.

 

Reguleringsplan (REG443B) for gang- og sykkelvei og kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona ble vedtatt i 2013. Det er avsatt midler i fylkeskommunens handlingsprogram for samferdsel til opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra Krona til Holt i Kirkebygda, og forberedelser til gjennomføring av tiltaket er nå igangsatt.

 

Hovedgrunnen for behov for endring av reguleringsplanen er å tilrettelegge for tilstrekkelige arealer til annen veigrunn, midlertidig anleggsbelte og heving av fylkesvei for å legge til rette for at tiltaket kan utføres i henhold til vedtatt plan. I forhold til opprinnelig reguleringsplan er det gjort endringer på midlertidig anlegg- og riggplass, små justeringer av gang- og sykkelveitrasé, regulering av deler av fylkesvei 120, endring av avkjørsler, regulering av og fjerning av bussholdeplasser (bussholdeplassene Bøhler), nytt areal for trafostasjon/energianlegg, endring av bestemmelser og endring av formålsnavn på plankartet. I tillegg er trasé for opparbeidet avløpsledning (kombinerte tekniske infrastrukturtraséer) justert på plankartet i samsvar med faktisk plassering. Etter merknad til varsel om endring er det i tillegg lagt inn krav om matjordplan i bestemmelse 1.7. Alle endringer er beskrevet og begrunnet i vedlegget «Beskrivelse av endringer.»

 

Plandokumenter ligger som vedlegg under.

 

Klageadgang:

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kapittel 6, påklages. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre -3- uker fra den dagen dette brevet er mottatt. Klage merkes med vår referanse 2021/411.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må framsettes innen tre -3- år etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-
2 og 15-3. Slike krav framsettes i eget brev til kommunen, ikke i samme brev som eventuell klage.