Enebakk kommunestyre vedtok reguleringsplan nr. 478 for Nylende Park, med tilhørende bestemmelser, i møte 12.12.2022.

 Vedtaket lyder som følger:

«Enebakk kommune vedtar detaljreguleringsplan for Nylende Park, som vist på reguleringsplankart datert 14.11.2022, med tilhørende bestemmelser, datert 14.11.2022. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Ved vedtak av reguleringsplanen oppheves del av reguleringsplan nr. 313 Ødegårdslia, del av nr. 346 for Nylende, del av nr. 366 Nylende/Ødegårdslia, og del av nr. 475 Omsorgsboliger Gaupeveien. Reguleringsplanene oppheves ikke der det i reguleringsplan for Nylende Park er regulert midlertidig anleggsbelte.»

 

Planområdet omfatter Nylendeveien og området innerst i Nylende i Ytre Enebakk. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av ca. 65 nye boenheter med tilhørende uteoppholdsareal og parkering. Det er åpnet for en blanding av småhusbebyggelse og blokkleiligheter med parkeringskjeller. Det er spesielt lagt vekt på byggehøyder av hensyn til bygdeborgen Sløssås. Dalbunnen skal bevares som rekreasjonsområde med åpning av lukket bekk som ledd i håndtering av overvann. Tilkomst til tilstøtende skogsområder skal bevares. Nylendeveien må utbedres og opparbeides med fortau fra Sløssåsveien forbi Nylende barnehage, og som følge av dette er det vedtatt endret parkeringsløsning for barnehagen.

 

Se saksfremlegg med protokoll og plandokumenter nedenfor.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

Erstatning/innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2021/2551