Enebakk formannskap vedtok i møte 30.03.2020, i sak PS 27/20, reguleringsplan nr. 462 for Nesset/Ekebergveien, med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyrets myndighet til å vedta reguleringsplaner ble i henhold til vedtak i et skriftlig e-postmøte i kommunestyret 19.03.2020 delegert til formannskapet, pga. pågående krisesituasjon som følge av Covid-19, jf vedtak i KST-sak 19/20.»

Planområdet ligger i Ekebergdalen, og omfatter eiendommen med den tidligere brannstasjonen, avsatt til felt SK4 - fremtidig sentrumsformål, i kommuneplanens arealdel. I tillegg omfatter planen en eiendom avsatt til eksisterende boligbebyggelse, samt tilstøtende veier. Hensikten med planen er å legge til rette for sentrumsformål i form av bl.a. forretning, kontor, tjenesteyting og leiligheter på felt SK4, og boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse eller leiligheter på den eksisterende boligeiendommen. Det er lagt til rette for fortau langs Ekebergveien forbi området.

Se vedlagte plandokumenter og saksfremlegg med vedtak for mer informasjon.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2016/909, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.