fjellvang1.jpg

Utsnitt av vedtatt plan.

 

Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) i Enebakk kommune vedtok i møte 26.03.2020, sak PS 18/2020, endringer av detaljreguleringsplan REG415 Fjellvang på Flateby. Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd.

 

Vedtatt endring av planen omfatter bl.a. endring av veitrasé for å redusere terrenginngrepene, bekkeåpninger, flytting av renovasjonsareal, flere turveier, mer hensyn til trafikksikkerhet i området, mer arealer til felles uteoppholdsarealer og flytting av lekeplass.

 

Videre innebærer endringene at boenhetene reduseres fra 18 til 15 boenheter, og at boligene får flate tak. Utnyttelsesgraden økes fra 40 % til 70 % som følge av ny beregningsmetode. Etter endring av reguleringsplanen blir maks tillatte m2 BYA redusert fra 2344 m² BYA til 1908 m² BYA innenfor planområdet.

 

Klikk på lenkene på denne hjemmesiden for å se reguleringsplanen med tilhørende dokumenter.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2019/522, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.