Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok i møte, 29.08.2019, i sak 50/2019, endringer av reguleringsplan REG 318 Ødegården i Ytre Enebakk.

Vedtaket ble fattet i medhold av plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd.

Utvalget fattet følgende vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelser og plankart for REG 318

Ødegården:

1. Reguleringsbestemmelsene for REG 318 Ødegården om grad av utnytting, punkt 2 og 3, endres fra å være u = 0,15, u = 0,20, og u = 0,30 til 30 %, 40 % og 45 % bebygd areal (%-BYA).

2. Veien Haresvingen reguleres som en kjørevei, med dagens veibredde. Byggegrensen skal være 1,5 m fra dagens vei.

3. Område for parkeringsformål endres til boligformål i tråd med vedlegg «utkast til nytt plankart REG 318 Ødegården».

4. Plangrensen justeres i tråd med vedlegg «utkast til nytt plankart REG 318 Ødegården».

 

Bakgrunnen for vedtaket

Endringsforslagene var ute på høring fra 23.11.2018 – 20.12.2018, og 11.06.2019 – 05.07.2019.

Endringen av reguleringsplanen er en del av arbeidet med å legge til rette for fortetting i Enebakk kommunes tettsteder som er prioriterte vekstområder. Formålet med endringene er å sørge for at det er moderne reguleringsbestemmelser i tråd med dagens regelverk, og at større deler av tomtene kan utnyttes. Endringene som er vedtatt vil gjelde for fremtidige tiltak i området.

På grunn av at deler av planområdet allerede er høyt utnyttet ble det for områdene med konsentrert småhusbebyggelse vedtatt en grad av utnytting som ligger noe høyere enn kommuneplanens bestemmelse. Dette gjøres for å sørge for at endring av bestemmelsen til %-BYA ikke fører til en lavere grad av utnytting enn det som gjelder for området i dag.

Veien «Haresvingen» har frem til i dag vært uregulert. Kommunen ønsker å sikre at det er en regulert vei innenfor planområdet, og derfor har man vedtatt å regulere den eksisterende veien.

Endring av arealformål og justering av plangrense har blitt gjort for å sørge for at plankartet er i tråd med den faktiske utviklingen i området.

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. forvaltningslovens § 28, jf. pbl. § 1-9. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes.

Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken «2018/4452», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.