Endring av reguleringsplanen for Fjellvang er blitt vedtatt. Ny plan legger i motsetning til tidligere plan opp til at bekkene går i åpent terreng. Veitraséen har også blitt endret for å redusere terrenginngrepene. Endring av planen medfører også mindre bebyggelse enn opprinnelig plan.

Det er Henrik Nielsen Arkitektkontor AS, på vegne av Fjellvang utvikling AS, som har stått bak endring av reguleringsplanen med opprinnelse fra 2011.

Nytt og gammelt plankart - Fjellvang
Plankart til venstre viser tidligere reguleringsplan for Fjellvang. Bildet til høyre viser endret plan.

Mindre bebyggelse

Endringene omfatter også at antall boenheter er blitt redusert fra 18 til 15 boenheter. Planen legger opp til at det skal etableres rekkehus innenfor planområdet, med inntrukket takterrasse på flate tak. Høyden på bebyggelsen vil bli lavere enn opprinnelig plan, ettersom maks gesimshøyde i ny plan er på 7 m, mens opprinnelig plan la opp til maks mønehøyde på 9 m.

Lekeplassen er også blitt flyttet høyere opp i terrenget. Dette vil gi lekearealene mer lys. Det blir også mer utearealer, og mindre arealer til bebyggelse. 

Utbyggingen på Fjellvang vil sluttføre utbyggingen langs Fiolveien.

Ortofoto - Fjellvang
Ortofoto over Fjellvang

Mer informasjon om planen kan ses her:

  • Endring av REG415 Fjellvang ble vedtatt i TEK-møte av 26.03.2020 i sak PS 16/2020

  • Klage på vedtak av endring av REG415 Fjellvang ble behandlet av Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) 11.06.2020 i sak PS 47/2020.

    Fylkesmannen i Oslo og Viken behandlet klagesaken, og vedtok følgende:

    «Kommunens vedtak av 26.03.2020 endres delvis. Turvei f_T2 flyttes 2 meter vestover, slik at den ikke lenger går i eiendomsgrensen til klagerne. For øvrig stadfestes vedtaket. Klagen har delvis ført frem.»

    Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.

    Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Lenker til kommunekart og planarkivet med plankart og bestemmelser.