Grøntplan for Tangenelva ble vedtatt i kommunestyret 17.06.2019, og med status som ikke juridisk bindende temaplan.

 

Grøntplan for Tangenelva er en temaplan som fokuserer på friluftsliv, rekreasjon, kultur og møteplasser.

 

Temaplanen holder seg innenfor rammene av gjeldende reguleringsplaner i området. Temaplanen er ikke juridisk bindende, som innebærer at planen er ment som et styringsverktøy for politikere, administrasjonen og innbyggerne i kommunen. Temaplanen vil etter dette være retningsgivende for arbeidene med å utvikle områdene langs Tangenelva, samtidig som den kan tilpasses behovene og forholdene på et senere tidspunkt.

 

Grøntplan for Tangenelva ble utarbeidet på bakgrunn av kommunestyre sak 2013/669-6, der kommunestyret etterspurte en helhetlig plan for Tangenelva for å gjøre området til et attraktivt kulturminne- og naturområde. Grøntplanen for Tangenelva består av to deler, der del 1 tar for seg generelle grønnstrukturprinsipper, gjeldende lovverk, kommunale planer som berøres, og en anbefaling om skjøtsel og drift av de ulike områdene knyttet til Tangenelva. Del 2 tar for seg mål for grøntplanen for Tangenelva, beskrivelse av dagens situasjon og områdets karakter, og kommer med forslag til ulike tiltak som kan bidra til å gjøre Tangenelva og områdene rundt til «et attraktivt kulturminne- og naturområde.»