Planinitiativet for Råkenåsen II ble vedtatt i TEK-møte 10. juni 2021

Planinitiativet for Råkenåsen II innebærer å regulere området sør for reguleringsplanen BY 18 til boligformål. I tillegg ønskes det å omregulere barnehagetomta i BY18 til kombinert barnehage- og boligformål. Det anslås at området kan tilrettelegges for ca. 30 boenheter.

Foreslått planavgrensning:

BY18 - Foreslått planavgrensning.jpg

Planområdets beliggenhet:

BY18 - Planområdets beliggenhet.jpg

Rådmannens forslag til vedtak var: Planinitiativet for Råkenåsen II stoppes. Det gis ikke tillatelse til varsel om oppstart, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.

Bakgrunnen for rådmannens innstilling var at planinitiativet ble vurdert til å være i strid med viktige kulturminner i området, i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og kommunale føringer. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet på Råkenåsen ligger i utkanten av tettstedet Ytre Enebakk og bygger ikke opp under en konsentrert vekst i de prioriterte tettstedene. Rådmannen anbefalte derfor at planinitiativet ble stoppet. 

Sakspapirene kan leses her, i sak PS 67/2021: Detaljregulering Råkenåsen II - stoppet planinitiativ