Fylkesveier

Akershus fylkeskommune har ansvaret for tidligere riksveg 120 og 155, som nå har fått betegnelsen fylkesvei 120 og 155. I tillegg har vi en rekke fylkesveger spredt over kommunen.

Vaktmesterkompaniet har ansvaret for brøyting, veilys og vedlikehold av fylkesveiene gjennom Enebakk.
Alle klager som angår veier med nr. 326, 327, 328, 120, 154 og 155 med tilhørende holdeplasser, lysmaster (veilys) og gang- og sykkelveier, sendes til post@vk.no eller telefon: 23 17 22 00

Kommunale veier

Det er omlag 60 kilometer med kommunale veier i Enebakk, hvorav omtrent halvparten er asfaltert. Å holde grusveiene i orden krever blant annet støvdempende tiltak, veiskraping, påkjøring av subbus og grøfterensk. Videre holder enheten oppsyn med at det ikke oppstår forsøpling, oppstuving av drenasjevann og trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med de kommunale veiene, samt at veilysene er i orden. Det er ansatt fire personer til dette arbeidet, hvorav en er oppsynsmann. Heier veistasjon ved Burstad fungerer som base for det kommunale veiarbeidet. Om vinteren utføres brøyting av private firma, i tillegg til kommunens egne folk.

Les om brøyting og strøing her

Gang og sykkelveier

Snøbrøyting- og vedlikehold av kommunale gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
Dette omfatter blant annet gang- og sykkelveier i boligområder og byggefelt.
Gang- og sykkelveier langs riksveiene brøytes og vedlikeholdes av statens vegvesen.