Informasjon til beboere og berørte langs Tangenveien:

Enebakk kommune har mottatt mange henvendelser knyttet til for smal veibredde i øvre del av Tangenveien. Henvendelsene begrunnes med redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet. På bakgrunn av mottatte henvendelser ser kommunen at det er behov for å gjøre tiltak. 

Arbeidet med gangveien fortsetter mens man betrakter muligheten for økt veibredde videre.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Enebakk kommune