Kirken i Enebakk v/diakonal ressursgruppa inviterer sammen med Enebakk kommune til et verdiseminar på Verdensdagen for psykisk helse. 

Tid: 10. oktober 2022 kl. 11.30-15.30
Sted: Kultursalen i Kirkebygda
Arrangør: Kirken i Enebakk i samarbeid med Enebakk kommune

Ordfører Hans Kristian Solberg holder et åpningsinnlegg om utenforskap. Deretter følger Arnhild Lauveng og Katrine Staats med sine foredrag: Mellom kostnadseffektivitet og menneskeverd samt Hvordan møte pasienter i sårbare livssituasjoner med omsorg og verdighet.

Seminaret ledes av leder i ressursgruppa Bjørg Westerheim og sokneprest Jostein Tegnér.

Temaene er svært relevante for ansatte og frivillige i kirkelig og kommunal tjeneste, samt for frivillige i ulike organisasjoner.

Velkommen til seminar!

Program

11.30 Kaffe, enkel servering
12.00 Åpning ved ordfører Hans Kristian Solberg:
Utenforskap
12.15 Arnhild Lauveng
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, UiO

Mellom kostnadseffektivitet og menneskeverd
- hva gir et menneske verdi
13.30 Pause
13.45 Katrine Staats
Førsteamanuensis, OsloMet

Hvordan møte pasienter i sårbare livssituasjoner med omsorg og verdighet?
15.00 Hva tar jeg med meg hjem?
Intervju med noen deltakere
15.20 Avslutning: Sokneprest Jostein Tegnér
Oppmerksomhet og dialog

 

Deltakere

Vi inviterer ansatte og frivillige som arbeider med mennesker til verdiseminar på verdensdagen for psykisk helse. 

Innledere:

Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, UiO. Forsker/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, visepresident for fag og profesjon, NPF. Har skrevet flere bøker og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene (I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.

Hennes foredrag: Mellom kostnadseffektivitet og menneskeverd – hva gir et menneske verdi?
Det legges stadig nye føringer på at offentlige tjenester (enten det er behandling, omsorg, undervisning eller annet), skal være kostnadseffektive. Men hva er egentlig «effektivt», på kort og lang sikt? Hvem skal vurdere hva som effektivt, og for hvem? Og hva skjer med menneskeverd og livskvalitet – hvilken plass har det i systemer med stadig mer oppmerksomhet på det effektive? I dette innlegget tar hun utgangspunkt i mennesker med psykiske vansker, enten det er barn, unge, voksne eller eldre, og ser på hvordan vi som ansatte i ulike kommunale tjenester hele tiden må ta bevisste valg når vi skal navigere mellom effektivitet, livskvalitet og verdier.


Katrine Staats, kreftsykepleier, phd, førsteamanuensis ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid.
Hun har tidligere jobbet i Enebakk kommune i hjemmesykepleien og som kreftkoordinator. Underviser nå sykepleiestudenter på bachelor- og masternivå, samt forsker innen temaene kreftsykepleie, omsorg ved livets slutt, etikk, kommunehelsetjenesten og brukermedvirkning.

Hennes foredrag: Hvordan møte pasienter i sårbare livssituasjoner med omsorg og verdighet?
I Norge har vi en verdighetsgaranti som skal sikre alle mennesker retten til nødvendig helsehjelp, gi alle et verdig tjenestetilbud og en trygg og meningsfull alderdom. Nasjonale føringer hevder at alle mennesker skal bli lyttet til og respektert for de ønsker og behov de har. Hvordan kan tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten verne om disse grunnleggende verdiene? Verdighetsbevarende omsorg er en viktig dimensjon i utøvelsen av sykepleie til pasienter i sårbare livssituasjoner – og hvordan vi møter det enkelte mennesket har stor betydning. Mange opplever tap rundt seg og tap i hverdagen, derfor er det nære og menneskelige i relasjon og kommunikasjon svært viktig. Foredraget vil basere seg på funn fra doktorgraden, annen forskning, samt tidligere klinisk erfaring. Konkrete eksempler fra praksis vil belyse viktigheten av gode menneskemøter basert på verdighet.

 

Hva tar jeg med meg hjem eller på jobben i morgen?

Gratis deltakelse. Ingen påmelding