Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viltforvaltning ivaretas administrativt. Utvalg for Teknikk og Miljø kan forelegges spesielle saker. 
Et vald for rådyr må være minimum 500 dekar. 
For elg er minstegrensen 2 000 dekar. Det finnes i dag over 70 vald for rådyrjakt i kommunen og 4 elgvald med til sammen 20 jaktfelt og 7 bevervald. Skogbrukssjefen er saksbehandler for viltforvaltning. 

Dokumentasjonskrav / vilkår: Tillatelse til jakt fra jaktrettshaver. Betalt vilttrygdavgift.
Hjemmel: Lov av 29.mai 1981 nr. 38 om viltet (Viltloven) med tilhørende forskrifter.
Avgjørelse: Kommunen: Godkjenne vald, fellingstillatelser. Grunneiere: Tillatelse til jakt
Klageadgang: På fellingstillatelser og valdavgjørelser
Søknadsfrist: Nye vald: 15. mai
Skjema: Skjema for søknad om godkjenning av vald
Innsending av fellingsrapport senest 10 dager etter jakttidens avslutning. Skjema sendes ut sammen med fellingstillatelsen.

Behandlingstid: Nye vald og fellingstillatelser: ca. 30 dager.

Rovvilt - rovviltnemnd for region 4 - Oslo, Akershus og Østfold

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. For hver region er det opprettet en rovviltnemnd, bestående av politikere fra fylkestingene. Nemnda skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig.

Rovvilt - ulv og gaupe

Statens naturoppsyn (SNO) arbeider med bestandsovervåkning og skadedokumentasjon. Ser du spor eller store rovdyr, meld fra til SNO

SNO har ansvar for følgende registreringsoppdrag i overvåkingsprogrammet for rovvilt:

  • Streifdyr av ulv registreres gjennom oppfølging av meldinger, sporinger og møkksamling for DNA analyse. Sporingene rapporteres på standard sporingsskjema for ulv. Høgskolen i Hedmark har ansvar for overvåking av stasjonære ulveflokker og par.
  • Familiegrupper hos gaupe registreres i perioden 1. oktober til 1. mars. De fleste familiegruppene påvises etter meldinger fra publikum om spor etter to eller flere gauper som har gått sammen. Arbeidet utføres etter Instruks for registrering av gaupe familiegrupper.
  • Tilfeldige rovviltmeldinger fra publikum gir viktig informasjon, blant annet om artenes utbredelse. I tillegg gir meldingene ofte utgangspunkt for registreringsinnsats knyttet til de oppdragene som er nevnt ovenfor. Dersom du finner spor eller gjør andre observasjoner av store rovdyr, er det viktig at den lokale rovviltkontakten, eller regionalansvarlig i SNO blir varslet så hurtig som mulig. Nærmere undersøkelser i felt blir vurdert ut fra betydningen av å få dokumentert observasjonen.

    Følgende observasjoner av store rovdyr har alltid høy prioritet for feltkontroll:
  • Alle observasjoner som indikerer yngling (familiegrupper/unger/hi).
  • Observasjoner av rovviltart som ikke vanlig forekommer i området.
  • Alle meldinger om ulv utenfor kjente ulverevir.
  • Rovviltobservasjoner i forbindelse med akutte rovviltskader på husdyr.

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Rovvilt/