Barne- og ungdomsidrett:

Enebakk kommune vurderer at barne- og ungdomsidrett fortsatt kan gjennomføres gitt at smittevernreglene overholdes, det legges derfor ikke ned noe forbud om dette pr. dags dato.

Vedrørende vurdering av hvilket nivå ungdomsskolene i Enebakk ligger på i forhold til smittevern:

Enebakk kommunes ungdomsskoler følger foreløpig GULT nivå i henhold til smittevernveilederen for ungdomstrinnet.

På nåværende tidspunkt har ikke Enebakk kommune smitte på ungdomsskolene. Det foregår en kontinuerlig vurdering om skolene skal gå over i rødt nivå og for eksempel ved eventuelle utbrudd vil rødt nivå vurderes. Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole, men vil kunne måtte være en hybrid av hjemmeskole og tilbud på skolen.

Kommunen vil komme med endringer i smittevern på ungdomstrinnet når det eventuelt vil være aktuelt.