Kommunen som arbeidsgiver

Det er mange fordeler ved å jobbe i Enebakk kommune. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger, utviklingsmuligheter og legger vekt på god arbeidsmiljøutvikling. Enebakk kommune er en inkluderende arbeidsmiljø (IA) -virksomhet, og jobber for økt deltakelse i arbeidslivet.

Lønn og arbeidsforhold 

Som ansatt i Enebakk kommune er du omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen har bestemmelser som lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. 

Forsikrings- og pensjonsordninger 

Du er forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden. I tillegg har ansatte fritidsforsikring.  

Ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP), bortsett fra ansatte i undervisningsstillinger som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). 

Som medlem får du prisgunstige fordeler som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (for eksempel KLP). 

Utviklingsmuligheter 

Enebakk kommune er en stor organisasjon med varierte oppgaver og tjenester innenfor ulike fagområder. Som medarbeider i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen, og vi legger til rette for videreutdanning og kompetanseutvikling. 

God ledelse er viktig for å utvikle gode tjenester. Vi har derfor fokus på ledelse og ledelsesutvikling.   

Fleksitid 

Ansatte som ikke inngår i turnusordning, har mulighet for å avtale fleksitid. Med fleksitid har ansatte, innenfor visse rammer, mulighet til å legge opp arbeidsdagen ut fra egne behov.  

Hjemmekontor 

Vi jobber med å få etablert mulighet for hjemmekontor inntil én dag i uken. Saken blir vedtatt våren 2023. 

Bedriftsidrettslag 

Kommunens bedriftsidrettslag tilbyr blant annet svømming og trimrom. 

Arbeidsgiverpolitisk dokument 

Arbeidsgiverstrategien er vår felles plattform og gir en kortfattet oversikt over de forventninger vi skal ha til hverandre, og som innbyggerne skal ha til oss. Strategien ligger til politisk behandling, og vedtas i løpet av våren 2023.