Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplan for de neste fire år, som også inneholder budsjettet for det kommende året. 

Økonomiplan og budsjett 2023

Om økonomiplanen

Kommunens økonomiplan rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i desember.

Den inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, samt sentrale prioriteringer og mål for perioden.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens økonomiplan.

Økonomireglement

Enebakk kommunes økonomireglement skal revideres høsten 2023, og blir publisert her når revisjonen er gjennomført.

Kommunens økonomiske ansvarsområde er for stor del regulert av kommuneloven av 25.9.1992 nr. 107 og tilhørende forskrifter. Dette reglementet har til hensikt å tydeliggjøre ytterligere rammeverk for kommunen og avklare ansvarsforholdene politisk og administrativt.