Ungdomsrådet

Ungdomsråd, eller et annet medvirkningsorgan for ungdom ble lovfestet fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og vil gi muligheter for ungdomsmedvirkning i et bredt utvalg av befolkningen i Enebakk. Rådet vil gjøre det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser. Ungdomsrådet skal representere de unge i Enebakk kommune og skal bidra til å fremme de unges synspunkt og interesser inn i det politiske systemet.

I Enebakk kommune skal ungdomsrådet bestå av 7 representanter mellom 12 og 19 år. Hver representant skal ha en personlig vara.

Rådet bør speile ungdomsbefolkningen i alder, kjønn, bosted og erfaringsbakgrunn. Skolene, fritidsklubber, ulike ungdomsorganisasjoner, lag og foreninger vil være en naturlig rekrutteringsarena. Aktuelle kandidater kan enten nomineres av andre, eller melde sin interesse for å stille til valg selv.

Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.
Representantene velges for 2 år av gangen.

Rådet skal uttale seg om politiske saker som påvirker barn og unge i Enebakk kommune, og rådets uttalelser følger behandling av sakene i kommunestyret. Det er utarbeidet vedtekter for ungdomsrådet, dets mandat, oppgaver og arbeidsform. Rådets medlemmer får godtgjøring for deltakelse i møtene, og det lages en offisiell møtekalender på lik linje med andre råd og utvalg. Møtene har en hyppighet med ca 8 møter i løpet av året for å sikre reell mulighet for deltakelse og innflytelse.

Valg av nytt ungdomsråd gjøres av Kommunestyret.
Sittende ungdomsråd ble virksomt januar 2023.

Det er rådet selv som velger leder og nestleder blant rådets medlemmer, og fordeler andre aktuelle roller. Koordinator for ungdomsrådet er May-Ellen Borge, hun vil følge opp ungdomsrådets virksomhet, samt bistå med å legge til rette for at ungdomsrådet kan gjøre jobben sin på en god måte.

Spørsmål om ungdomsrådet kan rettes på e-post til
Kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole, Olav Weng  eller
Koordinator for Ungdomsrådet May-Ellen Borge