Vedtekter for kommunale barnehager i Enebakk kommune

Kommunestyret i Enebakk v/ utvalg for kultur, oppvekst og skole har ansvaret for forvaltning av barnehagene i kommunen, herunder tilsynet av barnehagene (Bhl § 53).

Flateby, Kirkebygden og Ytre Enebakk barnehage eies av Enebakk kommune og drives i samsvar med Lov av 19. juni 2020 nr. 91 om barnehager, de forskrifter og retningslinjer som Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsetter, kommunale vedtak og rutiner samt planer for den enkelte barnehage. Den enkelte barnehages virksomhet er beskrevet i barnehagens virksomhetsplan.

Enhetsleder er den enkelte barnehages administrative leder og har det overordnede pedagogiske ansvaret og oppfølging av den daglige driften. Enhetslederens nærmeste overordnede er kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole.

Foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg (SU) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av foresatte og ansatte likt representert, representant fra eier (politiker) og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær for samarbeidsutvalget.

Lover, hjemmel

Formålsparagrafen (Bhl § 1)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Taushetsplikt

De ansatte i barnehagene, samt alle som behandler saker etter Bhl, har taushetsplikt om de forhold de blir kjent med. Taushetsplikten er hjemlet i Bhl § 44 og forvaltningsloven, §§ 13 til 13f.

Opplysning og meldeplikt

Barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten (bhgl § 45) og lov om barneverntjenester (Bhl § 46)

Politiattest (Bhl § 30)

Ved tiltredelse må de ansatte fremlegge politiattest av ny dato. Kommunen kan kreve politiattest av andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagene skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Barnehagene bruker Compilo som system for håndtering av avviksbehandling.

Helseforhold

Hver barnehage har opprettet et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhetene

 1. Når et barn skal begynne i barnehagen, skal det legges frem en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har fulgt ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. (Bhl § 50)
 2. Barnehagens personale har plikt til å levere egenerklæring vedrørende tuberkulosekontroll.(Bhl § 50)
 3. Helsemyndighetene i kommunen fører tilsyn med de helsemessige og hygieniske forhold i barnehagene, jfr. lov om miljørettet helsevern.

Driften

 • Barnehagene har åpent fra kl. 07:00 – 17:00.
 • Barnehagene tilbyr 100 % plass.
 • Barnehagene er stengt julaften, romjula, påskeuka, samt sommerstengt uke 29 og 30.

Ferie

Ferieavvikling kan føre til sammenslåing av oppholdssted innenfor barnehager i kommunen. Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. (Juli er betalingsfri). Barnas sommerferie må være fastlagt senest 1. mai. Barnas hovedferie, 3 uker må tas i perioden uke 26 – 33.

Måltider

Barna får et måltid pr dag, 4 dager i uka. Kostpenger betales etter gjeldende satser og kreves inn sammen med brukerbetalingen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Kostpenger fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av Handlingsprogram med årsbudsjett i desember hvert år.

Planleggingsdager

Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Dato for planleggingsdagene fastsettes administrativt og barnehagene følger planleggingsdagene til SFO. Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene.

Opptak m.v.

Kommunen, ved barnehagekonsulenten, legger til rette for en samordnet opptaksprosess som enhetsledere i alle godkjente barnehager i kommunen er deltagende i. Barnehageplasser må søkes elektronisk via Visma Flyt Barnehage. Barnehagene er godkjente for barn i alderen 0-6 år.

Barnehageåret starter 15. august. Barnehageplass gis frem til barnet begynner på skolen.
Skolestartere har oppstart ved SFO 1. august. Disse må ha tatt ut ferien sin innen utgangen av juli.
Ved fraflytting fra kommunen, vil barnet miste plassen etter 1 måneder fra flyttetidspunktet.

Rett til barnehageplass

Ot.prp.nr.52 om lov om endring i barnehageloven, rett til barnehageplass, ble vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008. Loven tredde i kraft fra 1. januar 2009.
Kommunens ansvar: ”Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.”
Innholdet i retten til barnehageplass: § 16: ”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.”

Det følger av Ot.prp.nr.52 pkt.4.7.6. at kommunen har oppfylt retten til barnehageplass for søkere som har fått barnehageplass i samsvar med første eller andre ønske, eller i samsvar med § 16. Dette betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

 1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
 2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
 3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16.

Søknadsfristen for opptak blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Søknad må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside, nødvendig dokumentasjon må ettersendes.
Søknadsfristen er innen 1. mars.

Klagebehandling

Klage på vedtak om opptak behandles av kommunens klageorgan. Opptak i løpet av barnehageåret foretas av opptaksmyndigheten ved at barnet tas inn i tråd med barnehagens vedtekter.

Opptakskriterier

Alle barn med rett til barnehageplass vil ved for stor søkermasse bli tilbudt plass i en annen barnehage i kommunen. I slike tilfeller vil barnehageplassen bli tildelt etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne jmf Bhl § 18.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 3. Barn hvor deres livssituasjon tilsier at de har særlig behov for det tilbudet barnehagen kan gi. Skriftlig dokumentasjon må fremlegges.
 4. Barn av personale i barnehagen.
 5. Barn av aleneforsørgere som er i arbeid eller under utdannelse utenfor hjemmet.
 6. Søsken til barn som har plass i barnehagen.

Ved ellers like forhold blir plassene tildelt for å utjevne innad i avdelingsgruppen i forhold til alder og kjønn. Dersom to søkere står likt også i forhold til alder og kjønn vil det bli foretatt trekk.

Oppsigelse eller endring av barnehageplass

Innen 15. februar hvert år må foresatte til barn som ønsker endringer på barnehageplassen, melde fra om dette via barnehageportalen. Barnehageplassen sies opp via Visma Flyt Barnehage med en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden. Oppholdsbetalingen løper for hele oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 1. april må man betale ut barnehageåret, tom 15. august. Unntak fra dette kan skje etter individuell behandling av skriftlig søknad.

Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingsregulativ for barns opphold i Enebakk kommunes barnehager.
Arbeid med innkreving av brukerbetaling legges til kommunekassen. Betaling forfaller den 15. i hver måned. Manglende betaling i 2 måneder, kan medføre oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel.
Det gis betalingsfritak i juli måned som kompensasjon for barnas ferie.

Søknad om redusert betaling for barnehageplass sendes kultur og oppvekst v/barnehagekonsulent på eget skjema.
Ved manglende dokumentasjon av inntekt settes betalingen på høyeste sats.

Dersom plassen misligholdes kan plassen sies opp. Mislighold vil si at en ikke benytter barnehageplassen, ikke betaler, eller misbruker barnehagens åpningstid.
Ved sammenhengende sykefravær i en måned eller mer gis fritak for betaling i sykdomsperioden. Legeattest må fremlegges.
Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i barnehageåret.

Foresatte som henter sine barn i barnehagen etter stengetid kan avkreves et omkostningsgebyr for ekstra lønnsutgifter barnehagen blir påført. Gebyret skal dekke påbegynt hel time. Gebyr brukes ikke dersom foresatte har blitt forsinket på grunn av ekstraordinære forhold, som f. eks. ekstreme værforhold, og dette er en engangshendelse. Stadig for sent hentet barn vil anses som mislighold av barnehageplassen, og kan medføre at plassen blir sagt opp. Gebyr et fastsettes av kommunestyret ved behandling av Handlingsprogram med årsbudsjett hvert år.

Arealnorm

Veiledende normer for arealutnyttelse i barnehagene i Enebakk kommune er:

Leke- og oppholdsareal for barn med heldagsopphold:

 • barn over 3 år: 4 m2 netto pr. barn,
  barn under 3 år: 5.3 m2 netto pr. barn.
 • Veiledende utearealet bør være ca. 6 ganger innearealet.

Forsikring

 • Alle barn i barnehage er kollektivt ulykkesforsikret pt. i forsikringsselskap KLP, i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler.
 • Personalet har ansvar for barna i barnehagens åpningstid.
 • Det blir ikke gitt erstatning ved tap og/eller skade på eiendeler eller klær.

Endringer

Endringer av vedtektene kan foretas av KOS-utvalget etter at samarbeidsutvalgene har uttalt seg.

Gjelder fra 01.08.2021