Send en bekymringsmelding

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp?

Slik sender du en bekymringsmelding

Send en bekymringsmelding

Sender melding og vedlegg trygt og sikkert via eDialog. Vedlegg må lastes opp i pdf-format.

Når bør du sende bekymringsmelding?

Hvis du er usikker på om et barn får god nok omsorg eller du er bekymret for atferden til et barn, bør du melde fra til barneverntjenesten. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt.

De fleste får hjelp hjemme

De aller fleste som får hjelp fra barnevernstjenesten, får hjelp hjemme, for eksempel via veiledning eller kurs. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Det er barnevernstjenestens jobb å vurdere om barnet og familien trenger hjelp. Din oppgave er å sørge for at barnevernstjenesten får vite om barn og unge som har det vanskelig. Det kan hende barnevernstjenesten tar kontakt med deg for å få mer informasjon.

Vil du snakke med noen først?

Hvis du er usikker på om du bør melde bekymring for et barn og ønsker råd og veiledning, kan du ringe til barnevernstjenesten i kommunen og drøfte saken anonymt.

Du er ikke anonym når du melder bekymring i den digitale løsningen

Når du bruker eDialog får barneverntjenesten vite navnet ditt. Barnevernstjenesten vil i de fleste tilfeller opplyse familien om hvem som har meldt bekymring, også selv om du helst ville vært anonym. Dette er fordi barnevernstjenesten ofte ikke har mulighet til å holde denne informasjonen skjult for familien.  

Det er også enklere for barnevernstjenesten å gjøre en god jobb når vi kan snakke med familien om hvem som er bekymret, og hvorfor. Hvis du ønsker å vite mer om hva det innebærer for deg at du ikke er anonym, kan du ringe barnevernstjenesten på tlf. 64 99 22 90. Vi ønsker ikke å motta bekymringsmelding på e-post.

Hvis du vil være anonym, kan du ringe eller sende brev i posten

Last ned skjema:

Send bekymringsmeldingen i posten uten å oppgi hvem du er.

Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Du kan også ringe til barneverntjenesten på tlf. 64 99 22 90, og la være å si navnet ditt.

Hva skjer videre?

Hvis du oppgir adressen din i bekymringsmeldingen, får du innen tre uker en bekreftelse fra barnevernstjenesten på at meldingen er mottatt.

Når barnevernstjenesten har mottatt din bekymringsmelding vil vi vurdere om det er grunnlag for å åpne en undersøkelse. Privatpersoner som melder får ikke tilbakemelding på om det åpnes sak eller ikke, dette er for å ivareta personvernet.

Offentlig ansatte har meldeplikt

Offentlig ansatte og helsepersonell har meldeplikt til barnevernstjenesten dersom det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Plikten til å informere barnevernstjenesten for offentlig ansatte uten samtykke inntrer:

  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt.
  • når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring.
  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.
  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.