Prosjekthuset

Prosjekthuset er et spesialpedagogisk skoletiltak i Enebakk kommune for elever i 5. til 10. trinn. Tilbudet gjelder 1 til 2 dager i uken. Prosjekthuset har som formål å gi undervisning som gir eleven faglig mestring og økt motivasjon for tilstedeværelse på hjemskolen.

Elevene skal få oppleve trivsel, trygghet og faglig mestring, som har en overføringsverdi til den ordinære skolehverdagen. Elever i Prosjekthuset anbefales plass gjennom sakkyndige vurderinger fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Hva kan vi hjelpe deg med?

En skoledag i uken med fokus på læring og trivsel i små elevgrupper og god voksentetthet.

I Prosjekthuset vil elevene være i små og trygge elevgrupper med god voksentetthet. Prosjekthuset tilbyr mellom 20 og 25 elevplasser hvert år. Elevantallet vil variere etter hvilke behov elevene med plass i Prosjekthuset har.

Undervisningen er praktisk rettet med fokus på prosjekter og praktisk undervisning i klasserom og utendørs. Før eleven får plass i Prosjekthuset får man hospiter en dag i uken i tre uker. Dette for at elever og lærere skal bli kjent med hverandre, og samtidig, få rede på om Prosjekthuset er et godt verktøy for eleven eller ikke.

Hvem kan få tilbudet?

Alle elever med individuell opplæringsplan (IOP) kan søkes inn i Prosjekthuset i samsvar med sakkyndig tilrådning fra PPT.  

Slik søker du

Søknaden skrives i samråd med foresatt, skole, PPT og elev. Søknaden kan fås i papirform ved alle skoler i Enebakk. Henvend deg til kontaktlærer for å få hjelp med søknaden.

Søknadsfrist

Hovedopptak i juni med søknadsfrist 1. juni hvert år. Ellers tar vi inn elever gjennom hele året dersom det er plass.

Hva koster det?

Gratis.

Hva skjer videre?

Signert søknad sendes Prosjekthuset.  
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no  

Postadresse: 
Ignaveien 16, 1912 Enebakk

Kort behandlingstid ved hovedopptaket. Ellers vil behandlingstiden variere etter antall ledige plasser gjennom året.