Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån er ikke en automatisk rettighet, men et behovsprøvd, begrenset gode.

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig, som skal være egnet for å bo i over lang tid.

Hvem kan få startlån?

  • Har du søkt lån i vanlig bank og fått avslag eller ikke innvilget tilstrekkelig lånebeløp, kan du søke startlån.
  • For å få startlån og tilskudd må du som søker være folkeregistrert i Enebakk kommune, og du må ha bodd i kommunen sammenhengende i minst ett år på søknadstidspunktet. Det kan gjøres unntak fra botidskravet når søker har særskilt tilknytning til Enebakk kommune, som nær familie eller jobb.
  • Du må ha økonomisk evne til å betjene lånet.
  • Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til tilpasning av bolig.

Sjekk hvem som kan få startlån og tilskudd

Slik søker du

Du søker startlån ved å fylle ut søknadsskjema på Husbankens nettsider.

Søk om startlån

Klage

  • Du kan klage på et vedtak om startlån innen tre uker etter at du mottok vedtaket.
  • Du må lese grunnlaget for vedtaket og saksbehandlers vurdering før du klager.
  • Klager du for seint, kan klagen bli avvist. Du bør opplyse hvorfor du klager etter fristen. 
  • I klagen bør du skrive hva som ønskes endret samt hvorfor du klager. 

Klag på vedtak om startlån

Du kan sende en melding og/eller laste opp vedlegg på saken.

Hvis du ikke kan motta elektronisk kommunikasjon, sender du klagen til kommunen: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Har du fått svar på klagen din fra klagenemda?

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Dersom du mener det er feil ved nemndas vedtak, kan du kontakte Sivilombudet.