Aktivitetstiltaket - støtte til fritid

Vi ønsker å gi flere barn og unge mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter på fritiden. Aktivitetstiltaket skal bidra til at barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer kan delta i organiserte fritidstilbud. Slik kan vi hindre utenforskap og legge til rette for inkludering i et aktivt miljø.

Du kan blant annet søke støtte til

  • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen
  • Hel eller delvis betaling av treningsavgift, medlemsavgift og spillerlisens i et korps eller idrettslag
  • Kursavgift for sommerferieaktivitet som er organisert av lag og foreninger
  • Avgift for svømmekurs, dansekurs etc.
  • Gratis billetter til Folkebadet
  • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset

Støtten kan ikke benyttes til klær eller utstyr.

Hvem kan få støtte?

  • Barn og unge opp til 18 år som ikke har råd til å delta i organisert fritidsaktivitet. Personen det søkes for må bo i Enebakk kommune.
  • Søknaden skal gjelde ett navngitt barn/ungdom. Det er ikke anledning til å søke generelt for en gruppe, som et lag eller et korps.

Hvem kan søke?

  • Foreldre og foresatte kan søke på vegne av barnet/ungdommen.
  • Andre voksne kan søke med samtykke fra foresatte. Eksempler på andre voksne: idretts-trener, lagleder eller danselærer.

Hva må søknaden inneholde?

Du må enten legge ved faktura for aktiviteten, eller dokumentasjon på at fakturaen er betalt. Hvis du ikke har dette tilgjengelig når du sender søknaden kan det ettersendes. Oppgi kontonummer dersom du ønsker å få dekket utgifter som allerede er betalt.

Slik søker du

Søk støtte til aktivitetstilskuddet (DOC, 44 kB)

Fyll ut søknaden, og send den til oss via eDialog. Merk søknaden med saksnummer 2024/22.

Søknad om aktivitetstilskudd er unntatt offentlighet. E-post kan være en usikker kanal. Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du sende oss dokumenter på en sikker måte.

Les mer om eDialog, og hvordan du trygt kan sende digital post til kommunen.

Søknadsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist, men du må søke i inneværende kalenderår.

Vi behandler søknader fortløpende. Du får skriftlig svar innen 3 uker.

Klage

Det er ikke klageadgang på tildeling av disse midlene.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på kultur@enebakk.kommune.no eller snakk med kultur- og idrettskonsulenten på telefon: 934 22 275