Saksbehandlingstid

Vårt mål er å behandle alle byggesøknader så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden regnes fra når vi har mottatt komplett søknad fra deg.

Saksbehandlingstider for de enkelte søknadstyper:

  • søknad om tillatelse til tiltak som er i tråd med de regler og den plan som gjelder for din eiendom og ingen naboer har merknader, skal avgjøres innen 3 uker.

  • i søknader der det er nabomerknader eller krav om tillatelse fra annen myndighet skal avgjøres innen 12 uker.

  • søknad om rammetillatelse skal avgjøres innen 12 uker.

  • søknad om igangsettingstillatelse skal avgjøres innen 3 uker.

  • dispensasjonssøknader skal avgjøres innen 12 uker (saksbehandlingstid hos høringsinstanser, normalt 4 uker, kommer i tillegg).

  • søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest avgjøres innen 3 uker.

  • forhåndskonferanse skal gjennomføres innen 2 uker etter anmodning.

  • kommunens klagebehandling er 8 uker (saksbehandlingstid hos Statsforvalteren kommer i tillegg). Ved avvik fra kommunens tidsfrist får klager beskjed. Det kan gjøres avtale om lengre frister.