Situasjonskart

Når det skal gjøres tiltak på eiendommen skal det tegnes situasjonsplan. Kort fortalt vil dette si at det planlagte tiltaket tegnes inn i et situasjonskart.

Hva er et situasjonskart?

Et situasjonskart er et kartutsnitt som viser en del grunnleggende informasjon om en eiendom eller et område. Informasjon om det kommunale vann- og avløpsnettet er per i dag ikke åpent tilgjengelig i kartinnsynsløsningen, men dette vises på situasjonskartet fra kommunens e-torg.

Situasjonskartet fra kommunen viser blant annet: 

  • Gårds- og bruksnummer for eiendom (gnr/bnr)
  • Eiendomsgrenser
  • Plangrenser
  • Kommunale vann- og avløpsledninger
  • Høydekurver
  • Rutenett med koordinater
  • Målestokk, nordpil, koordinatsystem og dato 

Hva må situasjonsplanen vise?

Det avhenger av tiltaket. Man må tegne inn tiltaket tydelig på situasjonskartet og få med mål som er relevante for tiltaket, for eksempel målsatte nye grenser og arealer, avstand til nabogrenser og bygninger, avstand til midtlinje vei og lignende.

Situasjonskartet skal ikke være eldre enn ett år.

Slik bestiller du situasjonskart

Situasjonskart kjøper du i Enebakk kommune e-Torg:

Bestill situasjonskart