Kommunal planstrategi

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi.

Hva er en kommunal planstrategi?

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Gjeldende planstrategi

Kommunal planstrategi ble sist vedtatt av kommunestyret 26. oktober 2020, og skal legges til grunn for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2019-2023. Det ble gjennom vedtaket av kommunal planstrategi fattet vedtak om at kommuneplanen skal rulleres i perioden.

Kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019 - 2023 - vedtatt 26.10.2020 (PDF, 880 kB)

Møteprotokoll med saksframlegg - politisk behandling av kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 (PDF, 552 kB)