Handlingsprogram 2024-2027 er vedtatt

Handlingsprogrammet for 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2023.

Handlingsprogram med økonomiplan

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogram 2024-2027

Budsjettet bærer preg av stram økonomi og en kommune i omstilling. Det satses på utvikling, forebygging og digitalisering for å sikre bærekraftige tjenester på sikt. Budsjettet for 2024 viser et negativt resultat på 0,9 % som skyldes at det hentes midler fra disposisjonsfondet (kommunens «sparekonto»). Midlene går til å dekke kostnader til et omstillingsprosjekt som pågår i kommunen, hvor man blant annet ser på nye digitale løsninger og en fremtidsrettet organisering. 

Det er forventet en kraftig økning i antall eldre i planperioden (2025-2027), og kommunen satser på ulike forebyggende lavterskel tilbud, som gjør at den enkelte innbygger kan bo lengst mulig i eget hjem. Det er satt av midler på et rentefond i perioden for å ta hensyn til en kraftig økning i rentekostnadene fra 2028. 

Kommunestyrets vedtak til handlingsprogram 2024-2027 

Kommunestyret vedtok handlingsprogrammet 11. desember 2023. Kommunestyret vedtok å sette av midler i 2024 til å gjennomføre en mulighetsstudie for kommunen med tanke på den nyetablerte nasjonalparken. Utover dette er det vedtatt en rekke verbalforslag. Dette er forslag som ikke står i kommunedirektørens forslag til budsjett, men som politikken ønsker gjennomført.

Kommunestyrets vedtak, inkludert verbalforslag

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget

  1. 6. november - kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 presenteres for formannskapet
  2. 27. november - formannskapet vedtar sin innstilling til handlingsprogrammet og dette legges ut på høring.
  3. 11. desember – kommunestyret fatter vedtak.