Har du lyst til å være meddommer - lagrettmedlem?

Enebakk kommune skal velge meddommere og lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028.

Det skal velges meddommer til Follo og Nordre Østfold tingrett, Eidsivating lagmannsrett og meddommere til jordskifteretten. 

I tillegg skal Enebakk kommune fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. 

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og tingretten, jf. dl § 68 siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer i både tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. 

Vi vil i tillegg til de som blir valgt inn, ha behov for personer som kan stå på «reserveliste» da det av og til er personer som flytter eller av andre grunner blir slettet fra listene, og det må derfor oppnevnes nye meddommere. 

Du har krav på godtgjøring, fri fra arbeidsgiver og dekning av reiseutgifter i forbindelse med dagene du er i retten.

Er dette noe du kan tenke deg?

Send en e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller ta kontakt med Hilde P. Karlsen på telefon 64 99 20 00

Nedenfor kan du lese om kravene som stilles til deg for at du skal kunne være meddommer.

Som meddommer må du blant annet

  • ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
  • være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste årene før valgdagen.
     

Klikk her for mer informasjon om å være meddommer 

Kjenner du noen som hadde passet til et slikt verv? Tips dem gjerne om denne saken.

Les mer på Domstollovens §§ 70-72 (lovdata.no)