Oversikt over politiske utvalg

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Enebakk kommune og består av 27 folkevalgte politikere.  

Formannskapet

Formannskapet består av 9 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer.  

Formannskapets medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg

Her finner du oversikt over alle politiske utvalg med møtekalender, medlemmer og dokumenter

 • Administrasjonsutvalget
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Eldrerådet
 • Formannskapet
 • Hovedutvalg Livsløp
 • Hovedutvalg Teknikk og samfunn
 • Prosjekt- og byggekomiteen
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdomsrådet
 • Valgkomiteen
 • Valgstyret

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.  

Kontrollutvalgets medlemmer og dokumenter

Klageutvalget 

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 9 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Statsforvalteren eller andre ikke skal behandle klagen. 

Formannskapet er kommunens klageutvalg.  

Andre styrer, råd og utvalg

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

KS' styrevervregister 

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektøren.

Delegeringsreglement for Enebakk kommune 

Økonomireglement

Enebakk kommunes økonomireglement skal revideres høsten 2023, og blir publisert her når revisjonen er gjennomført.

Kommunens økonomiske ansvarsområde er i stor grad regulert av kommuneloven av 25.9.1992 nr. 107 og tilhørende forskrifter. Dette reglementet har til hensikt å tydeliggjøre ytterligere rammeverk for kommunen og avklare ansvarsforholdene politisk og administrativt.