Informasjon om postliste og innsyn

All post som blir sendt Enebakk kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter.

Postliste i Enebakk kommune

Se postlisten (offentlig journal)

Postlisten viser både inn- og utgående post. Inngående og utgående dokumenter legges ut på postlista syv virkedager etter journalføring og er tilgengelig 365 dager etter publisering.

Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u.off.) i postjournalen. Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er taushetsbelagte og vil ikke publiseres. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer skal ikke publiseres på nett.

Innsynsbegjæring

Dersom et dokument er unntatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjør du ved å bestille innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet.

For dokumentasjon/saker som ikke finnes i den søkbare postlista på nett kan du be om innsyn. Oppgi så konkrete opplysninger som mulig her: postmottak@enebakk.kommune.no

Du kan klage på avslag om innsyn

Hvis kommunen gir avslag på krav om innsyn, gjøres det skriftlig. Avslaget begrunnes alltid med henvisning til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene.

Dersom du vil klage på et avslag om innsyn, sender du klagen til: postmottak@enebakk.kommune.no
Klagen behandles i første omgang av kommunen, ved opprettholdelse av avslag sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Du har også klagerett dersom du ikke har fått svar innen 5 virkedager etter at kommunen har mottatt innsynskravet, da manglende svar innen 5 virkedager er å regne som et avslag.

Offentleglova

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.