Nedgravde oljetanker

I Enebakk kommune er det fortsatt mange nedgravde oljetanker. Tanker som ikke lengre er i bruk skal graves opp, og tanker som skal brukes til biofyringsolje og bioparafin må sikres mot lekkasje.

En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar.

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. 

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand eller grus og lignende i stedet for oppgraving.

Meld fra om at oljetanken er sanert

Vanlige spørsmål om nedgravde oljetanker

Hva kan skje hvis jeg ikke graver/sanerer oljetanken min?

En nedgravd tank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Jo eldre tanken er, jo større er sjansen for en lekkasje. Dette kan føre til lekkasjer fra oljetanken. Grunnvann og vassdrag er særlig utsatt for forurensning.

En lekkasje fra en oljetank som ligger inntil husveggen kan medføre store kostnader for huseier. Kostnader på flere hundre tusen er ikke uvanlig. Selv små lekkasjer kan få store konsekvenser.

For deg som skal bruke tanken videre

Har du planer om å bruke tanken videre til biofyringsolje eller bioparafin, må tanken klargjøres for dette.  

  • Vi anbefaler at du får en teknisk vurdering av om ditt anlegg er egnet for bruk av biofyringsolje eller bioparafin før du tar dette i bruk. Ta kontakt med din rørlegger om hva som må til på ditt anlegg for å kunne gå over til biofyringsolje eller bioparafin
  • Kommunen skal ha skriftlig melding om tanken skal brukes til biofyringsolje eller bioparafin.
    Meld fra om registrering/sanering av nedgravd tank
  • Gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Kontrollen skal utføres av et foretak med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til kommunen.  

Periodiske tilstandskontroller

Gjelder for alle nedgravde oljetanker samt alle overflate-/kjellertanker over 200 liter som brukes til eller er ment brukt til biofyringsolje eller bioparafin.

Periodiske tilstandskontroller - fyringstanker
Type tank Første kontroll Neste kontroller
Enkeltbunnet ståltank Etter 15 år Hvert 5. år
Dobbeltbunnet ståltank Etter 15 år Hvert 5. år
Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank Etter 20 år Avgjøres ved forrige kontroll
Glassfiber tank (GUP) Trykktestes etter 2 år. Full periodisk kontroll etter 30 år Avgjøres ved forrige periodisk kontroll etter hvert 15. år
Dobbeltvegget tank Kontinuerlig overvåkingssystem jf. § 1-7 er tilstrekkelig Det skal føres revisjonsbok
Rekondisjonert ståltank 10 år etter rekondisjonering Hvert 5. år

Kommunens tilsynsmyndighet

Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten i henhold til kapittel 1 i Forurensingsforskriften.

Nyttige linker for mer informasjon