Søk om avkjørsel

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig vei. Dette gjelder også der privat vei møter offentlig vei.

Kommunal vei

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen.

Når må du søke?

  • Etablering av ny vei
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Bruken av eksisterende avkjørsel endres vesentlig, for eksempel med flere bygg

Om eiendommen omfattes av en reguleringsplan som beskriver avkjørselen i detalj, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse.

Slik søker du

Send en kort beskrivelse og søknad til Enebakk kommune på e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Dokumentasjon til søknaden

  • Situasjonskart som viser avkjørsel, eiendom (bygg) og kommunal vei. Målestokk 1:1000 eller 1:500. Situasjonskart bestiller du på e-Torg
  • Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som du mener kan ha betydning.
  • Beskrivelse av avkjørselen

Retningslinjer og krav

Felles kommunal veinorm (PDF, 3 MB)

Behandling av søknader

Det er byggesaksenheten i Enebakk kommune som behandler søknader om avkjørsel.
E-post: byggesak@enebakk.kommune.no
Tlf. 64 99 21 00 (tirsdag og torsdag kl. 10:00 – 14:00)

I en delesak (som ikke samtidig har en byggesøknad) er det avdeling for geodata som gjør avkjøringsvedtak i delingsvedtaket.

Å begrense antall avkjørsler er ønskelig, ikke minst ut fra trafikksikkerhetshensyn. Utgangspunktet for behandling av søknader er:

  • Hovedvei/gate: Transportvei mellom områder og bydeler. Avkjørsler bør unngås.
  • Samlevei/gate: Forbindelsesvei innenfor områder og bydeler, samt mellom atkomstveier og hovedvei. Avkjørsler tillates i begrenset omfang.
  • Atkomstvei/gate: Boliggater der det er lett å få avkjøringstillatelse. I utgangspunktet skal det bare være én avkjørsel per eiendom. I tilfelle forholdene ligger til rette for felles avkjørsel, skal dette foretrekkes.

Riks- og fylkesvei

Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen, som har ansvar for disse veiene.

Søk om avkjørsel

Vurdering av søknader

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselssøknad som mindre vesentlig reguleringsendring. I uregulerte områder behandles avkjørselssøknad etter Veglovens § 40.

Statens vegvesens Håndbok N100 inneholder regler for veier som bør være avkjørselsfrie og veier som kan ha avkjørsler.