Søk om skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Noen elever har rett til gratis skoleskyss dersom de har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen.

 

Slik får du skoleskyss

Hvor du bor, og hvilken klasse du går i avgjør om du får utdelt busskort på skolen eller må søke om skoleskyss. Har du rett til skoleskyss pga. lang skolevei, får du dette automatisk og behøver ikke å søke.

Skoleskyssordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Du kan bruke Skoleskyss-veiviseren hos Akershus fylkeskommune for å se om du kan få skoleskyss, og hvordan du går fram dersom du må søke.

Ved skyss på grunn av avstand, er det skolen som søker kollektivselskapet om busskort for eleven.

Har eleven delt bosted, hvor den ene foresatte bor mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn) unna skolen, må du søke om skoleskyss på følgende skjema:

Søk om skoleskyss

Skyss på grunn av nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom

Elever som har nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom, har også rett på skoleskyss.

Ved skyss på grunn av nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom - er det skolen som søker. Ta kontakt med skolen til ditt barn. Du må levere legeerklæring til skolen, som så sender søknaden videre.

Trafikkfarlig skolevei

Elever som bor nærmere skolen enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn), har rett til skoleskyss: 

  • dersom skoleveien er spesielt (særskilt) farlig eller vanskelig

Det er Kultur og oppvekstkontoret i Enebakk kommune som tar imot søknader om skoleskyss grunnet farlig skolevei. Bruk følgende søknadsskjema:

Søk om skoleskyss

Les mer om hva som defineres som en særlig farlig eller vanskelig skolevei på udir.no 

Skoleskyss ved delt bosted

Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og ett eller begge hjem, dersom vilkårene for skyss er oppfylt. 

Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjonen må signeres av begge foreldre.

Søk skoleskyss og last opp dokumentasjon i følgende skjema:

Søk om skoleskyss

Hva skjer videre?

Skolen sender søknad på vegne av eleven, men det er kollektivselskapet Ruter som fatter vedtak.

For søknader grunnet farlig skolevei – kommunen mottar og behandler søknader.

Rutetider

Informasjon om busstider finner du på:

Akershus: Ruter.no

Klage på skoleskyss

Alle klager på skoleskyss som gjelder skyss pga. avstand, funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade/sykdom skal du sende til kollektivselskapet.

Ruter er kollektivselskapet i Viken.

Les om skoleskyss og hvordan du klager, hos Ruter.no

Klager på vedtak fattet av kommunen på særskilt farlig skolevei, sendes til Enebakk kommune.
postmottak@enebakk.kommune.no

Retningslinjer og lover for skoleskyss

I tillegg til opplæringsloven finnes det retningslinjer som presiserer de nasjonale reglene og hvordan lovverket blir praktisert.

Du finner retningslinjer og lover for skoleskyss, på nettsidene til Akershus fylkeskommune