Tilrettelagte boliger

Tilrettelagte boliger er tiltenkt deg som på grunn av funksjonshemming eller andre årsaker ikke mestrer nåværende bosituasjon. Målet er at brukeren skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv i egen, tilrettelagt bolig.

Hva tilbyr vi?

Bolig til personer med utviklingshemming

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.

Personer med omfattende behov for bistand kan bosettes i samlokaliserte boliger med bemanning og mulighet for assistanse hele døgnet. Boliganleggene kan ha 5 –10 brukere og base for personalet. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeide med bruker og pårørende. Etablering i slike botilbud er en omfattende prosess som kan ta mange år.

Barnebolig

Barnebolig er et botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år med omfattende omsorgs- og bistandsbehov.

Slik søker du

Du søker om bolig i tilrettelagte tjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester
 
Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til: 

Enebakk kommune 
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling 
Prestegårdsveien 4 
1912 Enebakk 

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.