Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en stønad som ytes til omsorgspersoner som en kompensasjon for særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers måtte vært utført av kommunen.

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn eller voksne med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en kompensasjon for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet, det dekker ikke time for time.

Hvem kan få omsorgsstønad?

 • Du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid
 • Personen du gir omsorg til er enig i at du er den som best kan ivareta omsorgen
 • Din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen
 • Aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
 • Du har omsorg for barn under 18 år, og omsorgsarbeidet går ut over normal omsorgsplikt
 • Du har søkt om hjelpestønad fra NAV
 • Du bor eller oppholder deg i Enebakk kommune
 • Personen du gir omsorg til, er hjemmeboende i Enebakk kommune

Slik søker du

Du søker omsorgsstønad ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hvor mye kan jeg få?

Størrelsen på godtgjørelsen avhenger av omsorgssituasjonen og av hjelpestønaden fra NAV.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Kjekt å vite omsorgsstønad

 • Du får utbetalt omsorgsgodtgjøring månedlig
 • Omsorgsstønaden er en skattepliktig inntekt
 • Kommunen vil løpende vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste omsorgsgiveren. Du får derfor godtgjøringen for en tidsavgrenset periode
 • Selv om du får omsorgsstønad, betraktes du ikke som kommunal arbeidstaker
 • Omsorgsstønad dekker ikke time for time
 • Du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger