Skal du bygge, endre eller rive?

Om du skal bygge, endre eller rive et tiltak på eiendommen din må du undersøke hvilke bestemmelser som gjelder. I tillegg må du undersøke om du må søke om byggetillatelse.

Hvilke planer gjelder for min eiendom?

Før du starter må du undersøke hvilke planer som gjelder for eiendommen din.

Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan gi mer detaljerte regler om størrelse, plassering, byggegrenser og annet.

Hva skal du bygge?

Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Regler, søkeprosess og veivisere finner du hos Direktoratet for byggkvalitet 

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bestille kart og naboliste på e-Torg

Nabosamtykke, 4-metersgrense

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensning, og da er det denne som gjelder.

Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense:

  1.  når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
  2.  ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Mindre tiltak i denne sammenhengen er bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Skjema for skriftlig nabosamtykke

Skjemaet skal vedlegges byggesøknaden din dersom byggetiltaket er mindre enn 4 meter avstand til nabogrensen. 

Trenger du veiledning? 

Før du starter en byggesøknad kan du ringe en byggesaksveileder.
Telefon: 64 99 21 00
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10:00 – 14:00.
E-post: byggesak@enebakk.kommune.no

Ved behov kan du også bestille forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse