Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og skal gjennom satsingsområder og prioriteringer legge føringer for ønsket utvikling av Enebakk.

Kommuneplanens deler

Kommuneplanen består av to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen er under rullering.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen fastsetter langsiktige satsingsområder med overordnede mål og prioriteringer og skal gi grunnlag for kommunens øvrige planer og politiske beslutninger.

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 561 kB) Ny samfunnsdel ble vedtatt 06.03.2023.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal fastlegge langsiktige mål for hvordan kommunens arealer skal brukes eller vernes, gjennom et plankart og bestemmelser og retningslinjer. Hvis din eiendom ikke omfattet av en reguleringsplan er det bestemmelser i kommuneplanen som gjelder.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 Gjeldende arealdel ble vedtatt 07.09.2015.

Ny kommuneplan

Kommuneplanen er under rullering.