Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om planer på høring

Les mer om reguleringsplaner

Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Enebakk kommunestyret den 22.04.2024 reguleringsplan nr. 486 med saksnummer PS 21/24.