Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om planer på høring

Les mer om reguleringsplaner

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av stedsnavn i Enebakk kommune.

Trafikksikkerhetsplanen for Enebakk kommunes veier er under revisjon, og et utkast legges med dette ut på høring. Vi ber om innspill fra publikum, beboerforeninger, velforeninger, skoler/FAU og barnehager.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av seniorboliger i en boligblokk på 4 etasjer samt underetasje med parkering og felles takterrasse. 

Ny plassering av byggesirkel for hytte nr. 66 på plankartet

I forbindelse med endring av kommuneplanens arealdel ble det åpnet for innspill til nye utbyggingsområder fra private forslagsstillere. Kommunen mottok 24 private innspill som gjelder nye utbyggingsområder for bolig, fritidsbebyggelse og næring, samt to innspill av mer generell art.