Si din mening om reguleringsplaner

Når det utarbeides reguleringsplaner er det viktig å få innspill og uttalelser fra innbyggere, grunneiere, naboer, lag og foreninger og offentlige myndigheter.

Innspill og uttalelser til reguleringsplaner

Se planer som er på høring

Det er mulig å komme med innspill og uttalelser i to perioder under planarbeidet:

  1. Når planarbeidet startes opp - (varsel om oppstart)
  2. Når planforslaget er utarbeidet og har blitt politisk behandlet første gang (av to) - (høring og offentlig ettersyn).

I begge rundene får naboer, grunneiere, offentlige myndigheter og eventuelt aktuelle lag og foreninger varsel direkte tilsendt. Det blir også varslet i Enebakk avis og her på kommunens nettside.

Det er i disse fasene av planarbeidet du kan påvirke innholdet i planen. Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som er tillatt innenfor planområdet. Hvis du avventer å mene noe om byggehøyder, byggegrenser, trafikksikkerhet med mer til det kommer en byggesøknad, vil dette allerede være avklart i planen. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

Etter at planen er vedtatt, er det i tillegg klageadgang på planvedtaket.

Varsel om oppstart/planoppstart

Når noen skal utarbeide en reguleringsplan må det varsles oppstart av planarbeid til naboer og andre som blir berørt. Ved varsel om oppstart skal avgrensning for planområdet vises, og i tillegg skal det opplyses om formål med planarbeidet (for eksempel regulering til utbygging av boliger). Frist for å komme med innspill framkommer i den enkelte kunngjøringstekst. Alle uttalelser skal vurderes inn i arbeidet med planen.

Høring/offentlig ettersyn

Etter at kommunen har mottatt planforslaget og behandlet det politisk første gang skal alle få mulighet til å uttale seg. På dette tidspunktet inneholder planforslaget mer detaljerte beskrivelser av planens formål, inkludert forslag til plankart og bestemmelser.

Alle uttalelsene skal vurderes, og planforslaget endres/oppdateres om nødvendig. Planen blir deretter sendt til politisk behandling og vedtak i kommunestyret. Etter vedtak kunngjøres vedtatt reguleringsplan, og vedtaket sendes til naboer, grunneiere og andre.

Endring av plan

Hvis det er en eksisterende plan som skal endres er prosessen annerledes. Varsel om ønskede endringer sendes til naboer, grunneiere og andre berørte parter, med frist for innspill. Innspillene vurderes og planendringen behandles deretter kun én gang. Vedtatt planendring kunngjøres, og det er klageadgang på vedtaket.

Klage

Den som er part eller har rettslig klageinteresse i en plansak har mulighet til å klage på kommunestyrets vedtak. Muligheter for klage og frist for dette vil framkomme av den enkelte kunngjøring av et planvedtak.