Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Frå 2016 er ikkje freda bygninger lenger tilskotsberettiga. Frå 2015 er  SMIL-ordninga avgrensa til foretak som er berettiga produksjonstilskot. 

Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeider overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

Tilskot kan gis til foretak som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4. Landbrukseigedomen sin eier må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

Søkjer må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Det skal søkes på eige søknadsskjema. Enebakk har søknadsfrist 1. mars.  Ta kontakt med landbruksrådgiver Martin Opsahl eller Finn Frøsholm for mer informasjon.

Tilskot kan gis til foretak som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4. Landbrukseigedomen sin eier må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

Søkjer må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Søknadsskjema - Landbruksdirektoratet

 

Vannforskriften

I Enebakk har vi et vannområder som er inne i den første planperioden; Morsa (Vansjø-Hobøl).

Dette vannområdene  vil bli prioritert i RMP også i den kommende fireårsperioden (2013-2016). Det er vedtatt forvaltningsplaner (2016-2021) og tiltaksprogram for vannområdene som tilsier at det fortsatt er et stort behov for å opprettholde og forsterke tiltak for vannmiljøet.

 

Karakterisering og risikovurdering av alle vannforekomster gjennom systemet Vann-nett,med rapportering til ESA.