Utvalg for Teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møtet 10.6.2021 endring av detaljreguleringsplan nr. 448 for Lyserbråten og Nosa.

 

Planens mål er å gjenskape Lyserbråten og Nosa som et frilufts – og hytteområde i samsvar med stedets tradisjoner og historie. Bakgrunnen for planendringen er å legge til rette for i større grad å rive de opprinnelige hyttene og erstatte disse med nye samt å tilpasse planen til dispensasjoner som er gitt. Det er avdekket at mange av de opprinnelige hyttene har vært i så dårlig stand at det har vært krevende å tilbygge dem. Det har også vært behov for nye bestemmelser for terrasser og markplattinger og utfyllende bestemmelser for bla. vegetasjon og beplantning. Behovet for flere parkeringsplasser og mulighet for fremkommelighet for bla. redningsbiler er ivaretatt i endringen.  Hensynet til allmennhetens tilgang i strandsonen har vært sentralt i planarbeidet.

 

I forbindelse med kunngjøringen vedtok TEK at hytte nr.83 skulle fjernes fra plankartet, turvei f_Tv15 skulle flyttes lenger ned mot vannet, byggeområdene for hyttene nr. 48 og nr. 51 skulle trekkes noe lengre ned mot turvei f_Tv15 for å skape bedre avstand mot hytte 53. I tillegg har det vært nødvendig å endre siste del av bestemmelse 4.1.4 og bestemmelse 9.4 som følge av vedtaket.  Dette er nå utført.

 

Det er klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 og forvaltningsloven kap. VI. Det kan klages på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til Enebakk kommune innen 13. august 2021.

 

Innløsning og erstatning

Krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3år.

 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning merkes med vår referanse i saken "2021/1754."