Overvann

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller snøsmelting.

Utfordring med overvann

Utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel tette flater. Ved store mengder nedbør oppstår flomskader på bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet medfører overbelastninger som forårsaker kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann til vassdrag og overbelastning av renseanleggene.

Slik håndterer du overvann

Enebakk kommune har som hovedregel at overvann skal håndteres lokalt på eiendommen med infiltrasjon og fordrøyning, såkalt lokal overvannsdisponering (LOD).

Slike løsninger vil gi et mer robust overvannssystem som vil forhindre skader, samt bidrar til å utnytte overvannet som en ressurs.

Overvannsveileder (del av norm for vann og avløp)

Utfordring med takvann

Klimaendringer har ført til mer intens nedbør og større belastning på avløpsnettet. Der nedløpsrøret er tilkoblet offentlig avløpsnett, risikerer du at vann kan komme inn i kjelleren ved overbelastning. Takvann er rent og det er unødvendig å lede det i det offentlige avløpsnettet og gjennom renseanlegget. Det kan dessuten overbelaste drenering for bygninger med sokkel eller kjeller.

Slik håndtere du takvann

Takvann skal håndteres på egen eiendom. Ved å kappe taknedløpet, og lede takvann ut på egen plen, reduserer du risikoen for avløpsvann i kjelleren, og bidrar til renere vann i vassdragene våre. Det er enkelt å kappe røret og du har sannsynligvis det du trenger av verktøy. Utkast og lokk får du kjøpt hos byggevareforhandlere. Husdrenering kan ledes til kommunalt overvannsnett nett via sandfang/drenskum.