Særskilt tilrettelegging i barnehage

Barn med særskilte behov kan trenge ekstra oppfølging. Kommunen gjør en individuell vurdering av barnets behov, og tilbyr hjelp ut fra hvilke tilbud vi har. Barnet kan få spesialpedagogisk hjelp, skyss og tilrettelegging i barnehagen.

Du er foresatt og er bekymret for ditt barns utvikling

  1. Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
  2. Barnehagen kan be om tverrfaglig veiledning fra ressursteam i kommunen.
  3. Foresatte kan be om veiledning fra tverrfaglig familieteam.
  4. Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for.

Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp?

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Dette gjelder uavhengig av om barna går i barnehage eller ikke.

For å få spesialpedagogisk hjelp må PPT først gjøre en sakkyndig vurdering. Foresatte kan sende en henvisning til PPT om spesialpedagogisk hjelp, eventuelt med hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller helsetjenesten.

Tilrettelegging i barnehagen

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Tilretteleggingen kan gis i form av ekstra bemanning, veiledning eller organisatoriske tiltak.

Hvordan får man tilrettelegging?

Det trengs ikke en sakkyndig vurdering fra PPT for å få tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Hvem kan søke?

Du som er foresatt, som regel i samarbeid med barnehage, kan søke om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Det kan være aktuelt å legge ved dokumentasjon fra relevante sakkyndige instanser for behandling av søknad.

Tilrettelagt barnehagetilbud – melding om behov

Det er ikke et krav i lov om at foresatte må søke dersom barnet har behov for tilrettelegging som følge av nedsatt funksjonsevne. Dersom kommunen vurderer å sette i gang tiltak uten at foresatte har vært involvert, må kommunen forhåndsvarsle foresatte om dette. Foresatte vil da få mulighet til å uttale seg i saken før det fattes vedtak.

Kommunen innhenter tilstrekkelig opplysninger rundt barnets funksjonsevne hos ulike aktuelle instanser for å kunne gjøre en helhetlig vurdering og fatte vedtak.

Søk om skyss til og fra barnehagen

Om skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til skyss. Barnet har også rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

Foresatte som har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foresatte kan søke om skyss. Dette vil være i de tilfellene hvor hjelpen gis langt fra hjemmet, eller at barnet transporteres mellom barnehagen og et annet sted hvor barnet mottar hjelpen.

Søk om skyss til og fra barnehagen

Søknaden blir sendt til og behandlet av oppvekstkontoret i Enebakk kommune.