Koordinator og individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og velferdstjenester, har du rett til å få oppnevnt en koordinator og få en individuell plan hvis du selv ønsker det. En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og velferdstjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en kontaktperson som samarbeider med deg og medvirker til at du får nødvendig oppfølging fra de ulike tjenestene du trenger fra kommunen. Koordinator skal også bidra til å sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren. Du kan medvirke til valg av den som blir oppnevnt til koordinator.

Barnekoordinator

For familier som har, eller venter barn med store og sammensatte behov kan det oppnevnes barnekoordinator, ved behov og ønske om det.

Formålet med barnekoordinatoren og dens oppgaver er å bidra til et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til familien og barnet. For at tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, må familien og barnet få den hjelpen de trenger, og de forskjellige tjenestene som er involvert må samarbeide godt.

Barnekoordinatoren skal være familiens og de ulike tjenestenes kontaktperson, og en nøkkelperson i arbeidet med å sørge for at tjenestetilbudet blir helhetlig og koordinert.

Les mer om barnekoordinatoren i Enebakk kommune

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

  • En individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
  • Planen skal bidra til en god oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle og hvem som har ansvar for oppfølging på de ulike områdene.
  • Planen skal inneholde en oversikt over de mål som er viktige og hvilke tiltak som kan bidra til at målene blir nådd. Målene vil være synlige for alle som yter tjenester og bidra til at alle trekker i samme retning til det beste for den det gjelder.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og tjenesteyterne i kommunen.

Slik søker du

For å søke om en individuell plan og ønske om koordinator bruker du søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under. For å søke må du logge inn med ID-porten.

Søk om koordinator/individuell plan

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren din hjelper deg med samtykket tidlig i planarbeidet.

Alle over 15 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Du kan søke når som helst, det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, det er ingen egenandel.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.