Konsesjon og konsesjonsfrihet

Ved kjøp av landbrukseiendom er eiendommen ofte konsesjonspliktig. Reglene for hvilke kjøp som er konsesjonspliktige og aktuelle søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.

Pris

Gebyr for behandling av søknad om konsesjon

Konsesjonspliktig kjøp

Skjemaet “Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.” sendes kommunen der eiendommen ligger, innen fire uker etter at avtale er inngått, eller kjøperen har fått råderett over eiendommen.
E-postadresse: postmottak@enebakk.kommune.no

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv 

Kjøp som ikke er konsesjonspliktige (konsesjonsfrihet) 

I dette tilfellet skal kjøperen sende inn skjemaet “Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.”. Dette skjemaet sendes kommunen og konsesjonsfriheten må være bekreftet av kommunen før tinglysing.

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Merk at ved kjøp av ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust ikke over 2 daa m.m., må en slik egenerklæring bekreftes av kommunen.

Enkelte kommuner har egne regler om konsesjon for å sikre helårs bosetting. Disse kommunene har boplikt på boligeiendommer for å hindre at disse benyttes som fritidseiendommer. Enebakk kommune har ikke slike regler.