Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer med felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Vilkår for arealoverføring

Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.

Det må foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

For mindre endringer av areal (inntil 5 prosent) brukes grensejustering.

Kravene til pantefrafall ved arealoverføring er de samme som ved sammenslåing av eiendommer. Grunnen til dette er å hindre prioritetskollisjoner mellom heftelser. Les mer om sammenslåing og prioritet på kartverket sine nettsider.

Hvis det er tinglyst en urådighet på den avgivende eiendom, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.

Ved arealoverføring mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12. I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden. Les mer om konsesjon og konsesjonsfrihet. (Lenke til intern side: “Konsesjon og konsesjonsfrihet”) 

Slik søker du

Du søker om arealoverføring av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søknad om arealoverføring

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning (PDF, 2 MB) 

Dokumentasjon til søknad

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. 

Dokumentasjon som må være med søknaden

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

  • Søknad om dispensasjon.
  • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon - arealoverføring

I tillegg til søknad om arealoverføring skal dette også sendes inn:

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du søker om arealoverføring må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer på eiendommen din.

Finn hvilken plan som gjelder for din eiendom

Du må også søke om dispensasjon dersom omsøkte grenselinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge ved søknaden.

Hva koster det?  

Arealoverføring

Arealoverføring
Arealoverføring Pris
Areal til og med 100 m² 15 330 kroner
Areal i intervallet 101 - 500 m² 22 520 kroner
Areal i intervallet 501 - 1000 m² 28 290 kroner
Areal større enn 1000 m² Gebyrlegges etter E.1.1

Flere detaljer om priser for arealoverføring og oppmålingsarbeider, i vårt gebyrregulativ