Grensejustering - endring av eiendomsgrenser

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Kriterier for grensejustering

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².

Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.

Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Slik rekvirerer du

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må fylle ut skjema: 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (Kartverket)

Se eksempel på ferdig utfylt rekvisisjonsskjema (PDF, 226 kB) 

Vedlegg til rekvisisjonen

Situasjonskart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense. Les mer om situasjonskart.

Det anbefales at grunneierne skriver en avtale seg imellom for grensejusteringen. Hvis dette er gjort kan denne sendes inn sammen med rekvisisjonen. 

Hvor sendes rekvisisjonen

Rekvisisjon med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post.  

E-post: postmottak@enebakk.kommune.no  

Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk  

Hva skjer videre

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir kriteriene godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.

Hva koster det?

Grensejustering

Grensejustering
Grensejustering Pris
Areal til og med 100 m² 10 730 kroner
Areal i intervallet 101 - 500 m² 15 310 kroner

Flere detaljer om priser for grensejustering i vårt prisregulativ