Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område. Hvor skal det være boliger, og hva slags boliger skal det være? Hvor skal vi ha grøntområder og lekeområder? Hvor skal det være næringsområder?

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte plan.

Bestemmelsene sier hva du kan gjøre og ikke gjøre på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller vei, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen eller om det er kommuneplanens arealdel.

Hvilken plan gjelder for min eiendom

Se alle vedtatte planer. Du kan veksle mellom listevisning og kartvisning.

Har du fått et varsel om en reguleringsplan som berører deg?

Si din mening om planer

Høring og planvedtak

Når må man lage ny reguleringsplan?

Det må foreligge reguleringsplan:

  • Før det blir gitt tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.
  • Før det blir gitt tillatelse for andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
  • Der det er satt krav i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering.
  • Når kommunen finner behov for å sikre en forsvarlig planavklaring som grunnlag for å gjennomføre bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som må lage planforslaget.

Rett til å fremme reguleringsplanforslag