Fremme forslag til reguleringsplan

Alle har rett til å fremme et forslag til ny reguleringsplan og forslag til endring av eksisterende reguleringsplaner. Det er et krav at en reguleringsplan utarbeides av en med tilstrekkelig fagkompetanse, og det er den som ønsker å fremme forslag som selv må finne en egnet plankonsulent. Under følger framgangsmåte for å fremme og utarbeide et planforslag.

1. Planinitiativ og oppstartsmøte

Når det ønskes startet opp arbeid med en ny reguleringsplan må plankonsulent sende inn et planinitiativ og be om et oppstartsmøte med kommunen. Hensikten med dette er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess og avklare forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig.

Mal for planinitiativ (DOCX, 63 kB)

Planinitiativet må oppfylle kravene i forskrift om behandling av private forslag til reguleringsplan. Planinitiativet og ønske om oppstartsmøte sendes til postmottak@enebakk.kommune.no. Ved behov kan også kommunen veilede i forkant av utarbeidelse av planinitiativ og oppstartsmøtet.

I oppstartsmøtet med kommunen må plankonsulent delta. I oppstartsmøtet presenterer plankonsulent og eventuelt tiltakshaver hva som ønskes regulert. Videre gjennomgås temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for planarbeidet og utforming av planforslaget. Det skal i oppstartsmøtet avklares om kommunen vil anbefale forslagsstiller/tiltakshaver å gå videre med planen eller om kommunen vil stoppe planinitiativet. Beslutningen om å stoppe et planinitiativ skal tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen eller senest like etter at oppstartsmøte er avholdt.

Mal for referat fra oppstartsmøte (DOCX, 77 kB)

Referatet fylles ut av kommunen.

2. Varsel om oppstart

Planarbeidet kan ikke starte før kommunen har samtykket til dette. Plankonsulent sender varsel om oppstart til grunneiere, naboer, berørte organisasjoner/lag/foreninger og offentlige myndigheter. Varsel om oppstart publiseres også i Enebakk avis og på kommunens nettside. Varsel om oppstart skal inneholde blant annet avgrensning av planområdet, hensikt med planarbeidet, aktuelle arealformål og frister for medvirkning. Innkomne innspill/merknader vurderes og tas med inn i utarbeidelse av planforslaget. Ved krav om planprogram (avklares i oppstartsmøtet) skal dette sendes ut på offentlig høring samtidig med varsel om oppstart. 

3. Utarbeidelse av planforslag og førstegangsbehandling

Plankonsulent utarbeider planforslaget, og når komplett planforslag er innsendt til kommunen vil planforslaget vurderes og sak utarbeides for politisk førstegangsbehandling. 

Etter at planen er politisk behandlet første gang i utvalg for teknikk og utvikling skal planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn av kommunen, med eventuelle endringer etter den politiske behandlingen. Innkomne innspill/merknader vurderes og eventuelle endringer utføres i planforslaget før det utarbeides politisk sak til andregangsbehandling og vedtak.

4. Vedtak

Det er kommunestyret som vedtar reguleringsplaner. Kommunen kunngjør vedtaket, og det er klageadgang på vedtaket.

Endring av eksisterende reguleringsplan

Endring av en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når det lages en ny reguleringsplan.

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. 

Dette gjelder endringer som:

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
  • ikke går utover hovedrammene i planen
  • ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder 

I tillegg må det i vurderingene tas hensyn til:

  • summen av foreslåtte endringer
  • konsekvenser av omfattende utfyllinger av bestemmelsene.

Den som ønsker å fremme en planendring, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner.

Ved ønske om endring av eksisterende reguleringsplan henvender plankonsulent seg til postmottak@enebakk.kommune.no. Det er ikke et krav om å avholde et oppstartsmøte ved planendringer, men det vil ofte være fordelaktig blant annet for å avklare om ønskede endringer kan behandles som en planendring med enklere prosess. Det vil bli gitt informasjon fra kommunen om krav til innhold i endringsforslaget, inkludert hvilke dokumenter som skal oppdateres og annet som må følge planforslaget.

Gebyr

For å få behandlet planforslaget må det betales gebyr for saksbehandlingen. Størrelsen på gebyret avhenger blant annet av størrelsen på planområdet og tillatt grad av utnyttelse. Informasjon om størrelsen på gebyret og når det skal betales fås i kommunens gebyrregulativ. Ved endring av en eksisterende reguleringsplan kan det faktureres for flere endringer, avhengig av hva og hvor mye som foreslås endret.

Se priser i kommunens gebyrregulativ