Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du et eldre avløpsanlegg av typen slamavskiller eller septiktank, med eller uten sandfiltergrøft/infiltrasjonsgrøft ?

I Enebakk kommune ligger bebyggelsen spredt og det er ikke alle steder det er lagt offentlig avløpsnett. I slike områder føres avløpsvannet til privat renseanlegg før utslipp til lokal resipient. I Enebakk er det ca 550 slike private renseanlegg. Ca 400 av disse er av eldre type og renser avløpsvannet i liten grad. Utslippet bidrar vesentlig til forurensningsproblemer både lokalt og nedstrøms i vassdraget.

I hele Norge pågår det et arbeid for å redusere utslipp til sårbare resipienter. Se mer informasjon her. Et viktig tiltak for å forbedre vannmiljøet er å oppgradere private avløpsanlegg til anleggstyper som renser bedre, eller knytte dem til kommunalt nett.

Plan for oppgradering av mindre private avløpsanlegg inneholder rammer og prinsipper for arbeidet. Planen er under politisk behandling. Se mer info under.

Har du fått pålegg om å oppgradere ditt avløpsanlegg eller knytte deg til kommunalt nett ?
Se mer info under.