Alle som mottar livsoppholdsytelser fra NAV i form av

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringpenger
  • dagpenger ved arbeidsledighet
  • Kvalifiseringsstønad
  • økonomisk sosialhjelp til livsopphold/boutgifter

skal være løpende tilgjengelig for kontakt og oppfølging fra NAV-kontoret, og må følge de avtaler som gjøres når det gjelder aktivitet.

Å være aktiv arbeidssøker vil i praksis bety

  • å ha en oppdatert CV

  • å sjekke ledige stillinger daglig

  • å søke på alle aktuelle stillinger

  • å oppsøke potensielle arbeidsgivere

  • å benytte mail, telefon og sosiale media for å markedsføre seg.

NAV forventer at du søker på stillinger i hele Norge (dersom du ikke er eneforsørger eller har omfattende ansvar for syke foreldre/pårørende), og at du søker på stillinger du har kompetanse til å inneha, selv om dette er utenfor ditt kjernekompetanseområde.